Home

Kinderdorp Neerbosch is van oorsprong een weesinrichting.
Later werd dit een internaat voor jongeren afkomstig uit een problematische thuissituatie.
Nu is er ruimte voor begeleid wonen en leefruimte voor jongeren met ASS.
In 2013 was er 150 jaar jeugdhulpverlening gevestigd op dit terrein.

Op het terrein staan ook gezinswoningen.
Oorspronkelijk bedoeld voor medewerkers en sinds het vertrek van Lindenhout voor iedereen die het hier prettig vindt.
Op dit moment wonen er 27 gezinnen.
Gezinnen die niet, zoals de andere gebruikers, hier alleen maar werken of er voor kortere tijd wonen.
Voor de gezinnen is dit terrein hun woonomgeving, en de plek waar zij hun kinderen laten opgroeien.

De Belangenvereniging Kinderdorp Neerbosch (BVKN) is opgericht in oktober 2001 en stelt zich ten doel het ten behoeve van deze gezinnen bevorderen van een optimaal woon- en werkklimaat op en rondom het terrein, tegenwoordig bekend als Park Neerbosch, alsmede het beschermen c.q. waarborgen van de aanwezige cultuurhistorische en natuur-landschappelijke waarden op het terrein.

Zij tracht dit doel – onder meer – te bereiken door te overleggen met de gemeente Nijmegen en overige betrokken overheden alsmede met de eigenaar van het terrein aangaande de toekomstige bestemming en gebruik van het terrein.
De BVKN telt op dit moment ca. 50 leden, waaronder (nagenoeg) alle bewoners van de woningen op het terrein alsook enige op de aangrenzende Nederheidseweg.

Top